ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการ
จนโครงการขายหมด

ครบวงจร

บริษัท อันดาพร็อพ จำกัด

ANDAPROP คือ ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการเติมเต็มศักยภาพให้กับธุรกิจ และอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ด้วยการส่งมอบการบริการที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าทุกราย

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำวิจัยและที่ปรึกษาด้านการตลาดที่มีคุณภาพด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ
เป็นเพื่อนคู่คิดที่ส่งมอบความรู้ เทคโนโลยี ผ่านข้อมูลการวิจัยอย่างล้ำลึก เพื่อสร้างคุณค่าและสร้างนวัตกรรมให้กับอสังหาฯ ในโลกอนาคต

บริการ และงานของเรา

1. รับทำแผนศึกษา

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ

บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) ทุกรูปแบบ ทั้งบ้านจัดสรร, ทาวน์เฮ้าส์, คอนโดมิเนียม, โรงแรม, รีสอร์ท ฯลฯ เป็นต้น

2. รับเป็นที่ปรึกษา

พัฒนาโครงการอสังหาฯ

สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยแนะนำเจ้าของที่ดิน ผู้พัฒนาโครงการ ใช้ความชำนาญ และการเสนอความคิดเห็นจากผู้ประเมินที่มีต่อมูลค่า นักลงทุน บริษัทและองค์กรมหาชน ถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

3. บริหารงานขาย

และงานตลาด โครงการอสังหาฯ

หลังจากวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และให้คำปรึกษาแล้ว เราจะวางแผนกลยุทธ์การขาย และการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จัดหาทีมงานขายที่มีประสบการณ์แบบมืออาชีพ วางแผนด้านการตลาด และการใช้สื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ

4. วิจัยการตลาด

โครงการอสังหาฯ

5. การระดมทุน

และการรวมลงทุน

การสรรหา เครือข่ายนายทุนรายใหญ่และรายย่อยให้ตรงกับโครงการอสังริมทรัพย์ โดยผ่านระบบการเงินหลากหลายรูปแบบอย่างเช่น กลุ่มกองทุน กลุ่มธนาคาร กลุ่มนักลงทุน และกลุ่มหุ้นกู้

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการทำงาน

บริษัทฯ เป็นเพียงสื่อกลางในการจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ โดยมีขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจน จะมีการแจ้งในแต่ละขั้นตอนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่

ค่าจัดทำ Feasibility

ค่าวางผังโครงการ

ค่าเขียบแบบ

3D Animation

ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายตาม
กฎหมายอื่นๆ

1. รับทำแผนศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ

Feasibility Study คืออะไร

Feasibility Study คือ การศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเอกสารของโครงการฯ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นการแสดงถึงเหตุผลที่จะสนับสนุนถึงความเหมาะสมของโครงการ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าสูงสุดต่อการลงทุน เขียนแผนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อจำกัดในด้านงบประมาณ เวลา และลักษณะของผลผลิตของโครงการ

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

ANDAPROP รับบริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) ทุกรูปแบบ ทั้งบ้านจัดสรร, ทาวน์เฮ้าส์, คอนโดมิเนียม, โรงแรม, รีสอร์ท ฯลฯ เป็นต้น

ให้คำแนะนำ

ให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม และเป็นไปได้มากที่สุดในทำเลนั้นๆ

รูปแบบอาคาร

ขนาด จำนวน ราคาขาย และรูปแบบอาคารที่ควรพัฒนา

กลุ่มโครงการ

ทราบถึงลักษณะกลุ่มลูกค้าของโครงการ เช่น ไลฟ์สไตล์ กำลังซื้อ ความต้องการ ฯลฯ

รายรับ-จ่าย

Cash Flow แสดงกระแสเงินสด รายรับ-จ่าย จากการพัฒนาโครงการ ในรูปแบบ IRR / NPV / ROI / ROE และ Maximum Equity Needed for Investment ฯลฯ

กำไรโครงการ

Cash Flow แสดงกระแสเงินสด กำไร จากการพัฒนาโครงการ ในรูปแบบ IRR / NPV / ROI / ROE และ Maximum Equity Needed for Investment ฯลฯ

รูปเล่มสรุป

เล่มรายงานพร้อมแผ่น CD สรุปประเด็นเพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ

รายละเอียด

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Project Feasibility Study) มีรายละเอียดดังนี้

 1. ศึกษาความเป็นไปได้ด้านทำเลที่ตั้ง รวมทั้งลักษณะทางกายภาพโครงการ (Physical Feasibility Study)
 2. ศึกษาความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมาย (Legal Feasibility Study)
 3. ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing Feasibility Study)
 4. รูปแบบโครงการในการพัฒนา (Project Concept)
 5. ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial Feasibility Study)

2. รับเป็นที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์

เรายินดีเป็น ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ การเป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ไทยที่วางใจของผู้ใช้บริการทั่วโลก และจัดทำรายงานด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบถ้วน เพื่อใช้ในการประเมินและวิจัยทรัพย์สิน เรามีความรู้รอบด้านทั้งการตลาด กฎหมาย การเงิน และ ลักษณะทางกายภาพของที่ดินโครงการเพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

การประเมินค่าทรัพย์สินถือเป็นวิชาชีพที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ANDAPROP รับเป็นที่ปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาฯ ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการจนโครงการขายหมด (One-stop services) เราสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยแนะนำเจ้าของที่ดิน ผู้พัฒนาโครงการ ความชำนาญ และการเป็นการเสนอความคิดเห็นจากผู้ประเมินที่มีต่อมูลค่า นักลงทุน บริษัทและองค์กรมหาชน ถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

หาที่ดิน ก่อสร้าง

ที่ปรึกษาบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ครบวงจรตั้งแต่ ซื้อที่ดิน หาแหล่งเงินทุน ก่อสร้าง

ด้านการตลาด

ที่ปรึกษาบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ครบวงจร ด้านการตลาด ติดต่อราชการ จนแล้วเสร็จพร้อมโอน

รูปแบบอสังหาฯ

ให้คำปรึกษา ออกแบบ รูปแบบคอนโดมิเนียม ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

หาแหล่งเงินทุน

ด้านการเงินให้คำปรึกษา หาแหล่งเงินทุน ทำ Proposal เสนอธนาคาร เพื่อขอสินเชื่อ บริหารเงินทุนหมุนเวียน

เอกสารสำคัญ

ให้คำปรึกษา เอกสารทางราชการ

รายงาน EIA

จัดทำรายงาน และขอยื่น EIA

การลงทุน BOI

การขอการส่งเสริมการลงทุน BOI

ใบอนุญาติอาคาร

ขอใบอนุญาตก่อสร้าง อ1. และขอเปิดใช้อาคาร อ.6

จดอาคารชุด

ขอจดอาคารชุด อช.1 ขอราคาประเมิน จนออกโฉนด

3. บริหารงานขาย และการตลาด

บริการบริหารการขายและตลาด

ANDAPROP รับบริหารงานขายโครงการ และเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ตลาดอย่างครบวงจร สำหรับเจ้าของโครงการที่พักอาศัยตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีทีมขายและการตลาดมืออาชีพผ่านประสบการณ์จริง พร้อมให้คําปรึกษาอย่างรู้ลึก รู้จริง ใกล้ชิดทุกขั้นตอน และใส่ใจดูแลในทุกรายละเอียด ..คุณวางใจได้เมื่อใช้บริการของเรา

บริหารจัดการทรัพย์สิน

บริหารงานขายโครงการอสังหาฯ ทั้งโครงการ รับบริหารงานขายโครงการ และเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ตลาดอย่างครบวงจร อย่างทันสมัย บริหารการตลาดและการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงการรวมทีมนักขายท้องถิ่นต่างจังหวัดและภายในประเทศจนขยายไปถึงต่างประเทศ

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

ยอดขายที่เพิ่มขึ้น, ลดต้นทุน, ทีมงานมืออาชีพ, ปิดโครงการเร็วขึ้น

กลยุทธ์การขาย

วางแผนกลยุทธ์การขาย และการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ทีมขายมืออาชีพ

จัดหาทีมงานขายที่มีประสบการณ์แบบมืออาชีพ

การโฆษณา

วางแผนด้านการตลาด และการใช้สื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

 1. ยอดขายที่เพิ่มขึ้น : เรามีการ ทำแผนการ ตลาดในทุกรูปแบบ ทั้ง online และ offline รวมถึงมีฐาน
  ข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ ที่เชื่อถือได้ทำให้เพิ่มโอกาสในการปิดการขายและมียอด
  ขายเพิ่มมากขึ้น
 2. ลดต้นทุน : จ้าง OUTSOURCE
 3. ทีมงานมืออาชีพ : ANDAPROP รับบริหารงานขายโครงการแบบครบวงจร โดยมี ทีมงานขายมืออาชีพจำนวนมาก ให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาดอย่างครบวงจร อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ณ ปัจจุบัน, สำรวจคู่แข่งขัน,นำเสนอโปรโมชั่นและตั้งราคาขายให้เหมาะสม เพื่อสู้กับคู่แข่งขัน ฯลฯ
 4. ปิดโครงการเร็วขึ้น : การเลือกใช้ ANDAPROP เข้ามาดูแลงาน ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วนั้น ก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว

4. วิจัยการตลาดอสังหาริมทรัพย์

5. การระดมทุนและการรวมลงทุน

คุณกำลังมองหารการระดมทุนจากนักลงทุนอยู่หรือไม่?

หากคำตอบของคุณคือ “ใช่” คุณมาถูกที่แล้ว เพราะเพียงการอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจของคุณ อาจไม่เพียงพอสำหรับนักลงทุนของคุณ ดังนั้น สิ่งที่นักลงทุนในฐานะเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทนักลงทุน ต้องการดูเพื่อวางแผน ได้แก่

แผนการขาย

แผนธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ แผนการขาย

แผนการเงิน

แผนการเงิน เพื่อนักลงทุน แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของคุณต้องใช้เงินทุนในระยะยาวเท่าใด

แผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของคุณดำเนินการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

แผนธุรกิจสำคัญอย่างไร


ทำหน้าที่เป็นแผนที่สำหรับธุรกิจ สำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และ ผู้อำนวยการของบริษัท

 1. เพื่อการตัดสินใจที่สำคัญและเด็ดขาด
 2. เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเกณฑ์มาตรฐานที่ดีขึ้น
 3. เพื่อลดความเสี่ยงของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ และ บริษัท
 4. เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ให้บริการ
 5. เพื่อให้เข้าใจตลาดและผู้บริโภคให้มากขึ้น

การระดมทุนและการรวมลงทุน


หลักประกัน : ที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง, หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด, เงินฝาก/หุ้น

 1. วงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan Facility) เป็นเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อรองรับธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจจัดสรรที่ดินทุกประเภท นำเสนอวงเงินที่เหมาะสมกับกระแสเงินสดของโครงการ กำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการพัฒนาโครงการ มีช่วงเวลาการปลอดเงินต้นและสามารถแบ่งการชำระคืน เงินต้นได้หลายวิธี ทั้งแบบรายเดือนรายไตรมาสหรือรายปี หรือทยอยชำระคืนเงินต้นตามการปลอดหลักประกัน
 1. วงเงินกู้ยืมระยะสั้น (Working Capital Facility) เป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการ สามารถเบิกใช้วงเงินกู้ได้ตามความจำเป็น และตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน และสามารถคืนเงินกู้ได้ตามความต้องการ

ติดต่อเรา

built just for you

Hello

Hello

Hello